成語故事 成語智慧王 分類成語

指鹿為馬

注音一式ㄓˇ ㄌㄨˋ ㄨㄟˊ ㄇㄚˇ
漢語拼音zhǐ lù wéi mǎ
出處《史記‧秦始皇本紀》:「趙高欲為亂,恐群臣不聽,乃先設驗,持鹿獻於二世,曰:『馬也。』二世笑曰:『丞相誤邪?謂鹿為馬。』問左右,左右或默,或言馬以阿順趙高。」
釋義指著鹿,說是馬。比喻故意顛倒黑白,混淆是非。

【釋義】手指著鹿硬說是馬。
【用法】比喻故意顛倒是非,擅作威福。
例句東床已招佳婿,何似以羊易牛;西鄰縱有責言,終難指鹿為馬。(明‧馮夢龍《醒世恒言》卷七)
那個人一向不辨是非,指鹿為馬,別跟他談了。
你怎麼胡言亂語,接鹿為馬,是喝醉了嗎?
歹徒企圖指鹿為馬,推卸刑責,最後證據齊全才俯首認罪。
你這明明是指鹿為馬,還要我支持你?
他這明明是指鹿為馬,你們為何還要附和他?
相似詞指鹿作馬,顛倒黑白,顛倒是非,混淆是非,混淆黑白,鑿空指鹿,涇渭不分,指皂為白,不分皂白
相反詞循名責實,明辨是非,是非分明,黑白分明
成語故事萌典 教育百科
	指鹿為馬	指鹿道馬	妄指鹿馬	呼鹿為馬	鑿空指鹿

補充說明

成語自然通(2): 指鹿為馬
http://www.epochtimes.com/b5/7/4/22/n1686220.htm

文化課教材:趙高指鹿為馬 (歷史故事)
作者:正見文化課教材編輯小組
FROM: http://big5.zhengjian.org/articles/2007/11/15/49238.html
◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇

【原文】
三年,章邯(1)等將其卒圍鉅鹿,楚上將軍項羽將楚卒往救鉅鹿。冬,趙高為丞相,竟(2)案李斯殺之。夏,章邯等戰數卻(3),二世使人讓(4)邯,邯恐,使長史(5)欣請事(6)。趙高弗見,又弗信。欣恐,亡去,高使人捕追不及。欣見邯曰:「趙高用事於中,將軍有功亦誅,無功亦誅。」項羽急擊秦軍,虜王離,邯等遂以兵降諸侯。八月己亥,趙高欲為亂,恐群臣不聽,乃先設驗(7),持鹿獻於二世,曰:「馬也。」二世笑曰:「丞相誤邪?謂鹿為馬。」問左右,左右或默,或言馬以阿順(8)趙高。或言鹿(者),高因陰中(9)諸言鹿者以法。後群臣皆畏高。(出自《史記·卷六·秦始皇本紀》)

【註釋】
(1) 章邯(音含):率兵鎮壓陳勝、項梁領導的起義軍,後被項羽打敗,投降。楚漢戰爭中,兵敗自殺。
(2) 竟:終於。
(3) 數卻:多次退卻。
(4) 讓:譴責。
(5) 長(音掌)史:官名。
(6) 請事:報告情況,請求指示。
(7) 設驗:設下計謀進行試驗。
(8) 阿(音婀)順:曲意逢迎。
(9) 中(音眾):中傷;陷害。

【語譯參考】
二世三年,章邯等率兵包圍鉅鹿,楚國上將軍項羽率領楚兵到鉅鹿救援。冬天,趙高擔任丞相,終於將李斯判決殺死。夏天,章邯等在戰事中多次失敗,二世派人譴責章邯,章邯心生恐懼,派長史司馬欣報告情況,並請求指示。趙高不接見,也不信任。司馬欣恐懼,於是趕緊逃離,趙高派人追捕,但沒追上。

司馬欣見到章邯說:「趙高在朝中掌權,將軍有功勞也會被殺,無功勞也會被殺。」此時,項羽加緊進攻秦軍,俘虜了王離,於是章邯等率兵投降諸侯。八月己亥日,趙高想謀反,恐怕群臣不聽命,於是設下計謀進行試驗,帶了一隻鹿獻給二世,說:「這是馬。」二世笑說:「丞相錯了,將鹿說成是馬。」問左右大臣,左右大臣有些沉默不語,有些則附和趙高說是馬,有些說是鹿。趙高後來暗中假藉法律陷害那些說是鹿的人。此後,群臣都害怕趙高。

【研析】
秦始皇臨死前,長子扶蘇正在軍中,於是丞相李斯和軍中府令趙高串通胡亥,傳假詔令,讓扶蘇自盡,胡亥繼位。胡亥號稱二世,無才且無能,秦始皇的刑罰已非常嚴苛,二世即位後,更加變本加厲且殘暴,大小事情都聽從奸臣趙高的話。由於趙高的權力很大,朝中大臣為了保位及保命,也都得依趙高的意思行事。後來,趙高藉機誣陷李斯,將李斯全家殺死,而當上丞相。本篇中,司馬欣在見章邯所說:「趙高在朝中當權,將軍有功會被殺,無功也會被殺。」一席話,更是道出了趙高的胡作非為,章邯最後由於恐懼遭到趙高的陷害,因而率兵投降項羽。

趙高在當上丞相後,企圖篡位的野心逐漸顯露出來,為了測試群臣是否聽命於他,想出了指鹿為馬的計策,再將未附和他想法的人一一剷除。而指鹿為馬也成了一句成語,比喻顛倒是非。

最後,趙高雖然成功的運用計謀讓二世自殺,由子嬰繼位;惟因子嬰知道趙高實際上心懷滅秦稱王的詭計,於是先下手為強,誘使趙高到齋宮,殺了趙高及趙高三族,且在咸陽示眾,可說是應驗了惡有惡報這句話。

【延伸思考】
1、趙高為達目的,不擇手段的作法,天理難容,所以最後落到不得善終的後果。現世報的情形,在秦朝的重要掌權大臣或君王中,屢見不鮮。請試舉出你所知道遭到惡有惡報的其他歷史人物。
2、比喻顛倒是非的成語,除了指鹿為馬外,還有哪些?意思與顛倒是非相反的成語,又有哪些?

【參考書目】
1、《史記》本紀(上)(台灣古籍出版有限公司,2001年)
2、《新校本史記三家注並附編二種一》(鼎文書局)
3、《史記文白對照全譯本》(建宏出版社)
4、http://big5.zhengjian.org正見網